GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA

Preambule

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů, tato povinnost je uložena společnosti QUANTUM, a. s. [1] článkem 13 GDPR [2].

Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

  • jméno a příjmení, rodné číslo a datum narození,
  • lokační údaje a síťové identifikátory.

Současně budou zpracovávány osobní údaje dalších s Vámi spojených osob v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy.

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů

a) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost QUANTUM, a.s., IČO: 25307762, se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074.  E-mail: quantumas@quantumas.cz; webové stránky quantumas.cz, ID datové schránky: wbxfwuu

b) V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Miladu Matiovskou, Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, telefon: 724 703 973, e-mail: milada.matiovska@quantumas.cz

     Pokud by společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni.

c) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Uzavřením smlouvy o dodávce zboží, služeb nebo energií s naší společností jste se stal/a naším zákazníkem.

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:

  • S Vaším souhlasem ke zpracování osobních údajů pro tyto účely:

             - evidence zákazníků společnosti

             - přípravu a zasílání informačních materiálů společnosti a jejích smluvních partnerů

  • Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), kterou jste uzavřel se společností (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy):

            - evidence výrobků a služeb, dodaných společností nebo jejím smluvním partnerem (prodejcem, montážní nebo servisní společností)

            - evidence odběrů energií

            - evidence odběrů plynu

            - evidence plateb (záloh a vyúčtování) s nimi souvisejících

  • Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • Nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby:

           - evidence prováděných revizí a servisních zásahů na zařízeních dodaných společností nebo společností opravovaných

  • Nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce:

           - související s výstavbou, revizemi nebo řešením havárií a oprav liniových rozvodů tepelných a energetických médií

d) Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) pro tyto účely:

          - vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny obchodně-právní spory, soudní spory, exekuce, vymáhání pohledávek

e) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. Obdobně budou Vaše osobní údaje poskytovány smluvním partnerům společnosti v případech, kdy s nimi budete v rámci pracovní činnosti spolupracovat.

f) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace

a) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu ke společnosti a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu          tímto zákonem stanovenou.

b) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení odpovídajících článků GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.

c) Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR, což je souhlas se zpracováním tzv. citlivých osobních údajů], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v částech 1.A) a 1.B) tohoto informačního materiálu).

d) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů (Jeho adresa: ul. pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

e) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím s připravenou smlouvou o prodeji služeb nebo výrobků společnosti. Máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude s Vámi příslušná smlouva uzavřena.

f) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

4) Doplňující informace

a) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

b) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

 

[1] Úplné identifikační společnosti jsou uvedeny v ČL. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“

[2] Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies